زیر سقف آسمان

زیر سقف آسمان مقام یک جست وجوگر است.

بایگانیِ بخوان به نام گل سرخ

یاد ایام

سرآغاز: به یاد 18 آبان و تقدیم به طاهره

وقتی که به تو خیره شدم برای نخستین بار، پرسیدی: چرا چنین می‌نگری؟

گستاخانه گفتم: می‌خواستم ترا بخوانم.

لب‌خندی زدی و گفتی: «بخوان به نام گل سرخ»

و من از آن روز به بعد هنوز دارم ترا می‌خوانم!

Advertisements