زیر سقف آسمان

زیر سقف آسمان مقام یک جست وجوگر است.

بایگانیِ حکمت من‌درآوردی، فلسفه‌ی بی‌عملی

حکمت من‌درآوردی (2)

تقدیم به کسانی که به فلسفه‌ی بی‌عملی متوسل می‌شوند:

تو می‌خواهی فردا ساختمانی باشکوه بسازی. آفرین! من اما می‌خواهم امروز آجری بر آجری بنهم.

Advertisements