زیر سقف آسمان

زیر سقف آسمان مقام یک جست وجوگر است.

بایگانیِ دین و دنیویت، فیلم شکلات، دو چهره از دین

دین در مواجهه با دنیویت؛ پویش سازنده یا مخرب (تفسیری درباره‌ی فیلم شکلات) -خبر برگزاری جلسه

گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی دین با مشارکت انجمن علمی-دانش‌جویی جامعه‌شناسی برگزار می‌کند

دین در مواجهه با دنیویت؛ پویش سازنده یا مخرب
(جلسه نقد و بررسی فیلم شکلات هم‌راه با نمایش فیلم)

سخن‌ران: حسن محدثی
زمان: چهارشنبه 30/9/90 ساعت 15 تا 18
مکان: تالار شریعتی دانش‌کده علوم اجتماعی دانش‌گاه تهران

Advertisements